IX SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24 Październik 2023
1 z 2
IX Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 15 kwietnia w Warszawie. Prof. Zbigniew Dziubiński podsumował swoją 30-letnią działalność Prezesa SALOS RP i życzył dalszego owocnego rozwoju dla wszystkich członków i dla nowego Zarządu SALOS RP. Po wystąpieniu prof. Z. Dziubińskiego głos zabrał Mieczysław Nowicki - Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, który wręczył prof. Z. Dziubińskiemu Medal Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Wszyscy zebrani gromkimi brawami podziękowali profesorowi za trzydziestoletnią kadencję. W wynik tajnego głosowania delegaci wybrali na stanowisko prezesa Dariusza Ułanowicza (SL SALOS Suwałki) oraz 9 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej. Podczas pierwszego konstytucyjnego posiedzenia Zarządu SALOS RP na wiceprezesów zostali wybrani: ks. Paweł Centnar (SI SALOS Kraków) oraz s. Maria Kapczyńska (SI SALOS Wrocław), na stanowisko sekretarza generalnego Dorota Kacperska (SALOS RP), na stanowisko skarbnika ks. Edward Pleń (SI SALOS Warszawa). Pozostali członkowie Zarządu to: ks. Łukasz Auguściak (SI SALOS Kraków), ks. Tadeusz Balicki (SL SALOS Szczecin), ks. Mirosław Łobodziński (SI SALOS Wrocław), ks. Sławomir Szczodrowski (SL SALOS Warszawa), ks. Leszek Zioła (SI SALOS Piła). Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób: ks. Andrzej Kurto – przewodniczący, s. Jolanta Błońska – zastępca przewodniczącego, Maria Bazak – sekretarz. IX Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej określiło m.in. następujące zadania na IX kadencję: - podjąć działania mające na celu zacieśnienie współpracy z Salezjanami i Salezjankami oraz z wybranymi dziełami salezjańskimi, zwłaszcza ukierunkowanymi na dzieci i młodzież, - wspierać rozwój inicjatyw mających na celu diagnozowanie zmieniających się uwarunkowań społecznych i podejmować adekwatne działania, które będą uwzględniały chrześcijańskie wzory życia dzieci i młodzieży, - dążyć do zwiększenia zasięgu działania oraz podniesienia standardów pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą na trzech następujących płaszczyznach: • wychowanie w sporcie i do sporu, • wychowanie w społeczeństwie (kulturze) i do społeczeństwa (kultury), • wychowanie w wierze i do wiary, - rozszerzać ofertę programową w zakresie sportu wychowawczego, tj. wprowadzać nowe, cieszące się zainteresowaniem dzieci i młodzieży, dyscypliny sportowe i formy ruchowe, obejmować działaniami młodsze roczniki dzieci, wprowadzać do programu ogólnopolskich przedsięwzięć nowe formy rywalizacji sportowej w taki sposób, aby bardziej odpowiadały one na potrzeby dzieci i młodzieży, - intensyfikować współpracę z administracją rządową i samorządową, a także z innymi organizacjami formalnymi, - wspierać na różnych obszarach działalności etyczne postawy w sporcie, mające swe uzasadnienie w społecznym nauczaniu Kościoła, humanizmie integralnym, salezjańskiej pedagogii, olimpizmie, odwołujących się do takich wartości jak: pokój, prawda, dobro, piękno, braterstwo, sprawiedliwość, wolność, godność, szacunek i fair play.

Wychowanie jest sprawą serca.  (św. Jan Bosko)