Cele SALOS RP

  • Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanychwizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
  • Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w okresie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.
  • Integrowanie grup, środowisk, ruchów – z pełnym zachowaniem ich tożsamości - na szczeblu ogólnopolskim i europejskim.
  • Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych czynników służących rozwojowi pełnej osobowości młodych.
  • Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania.
  • Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, turystyki dzieci i młodzieży na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
  • Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne. Propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży.
  • Reprezentowanie członków SALOS RP wobec urzędów i instytucji centralnych, związków sportowych, stowarzyszeń, fundacji, innych podmiotów administracyjnych i gospodarczych w kraju i za granicą.
  • Inspirowanie, koordynowanie, wspieranie działalności, zlecanie zadań celowych członkom SALOS RP, innym stowarzyszeniom i instytucjom realizującym cele statutowe stowarzyszenia.

Wychowanie jest sprawą serca.  (św. Jan Bosko)