Statut SALOS RP

STATUT

SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Podstawą prawną Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej są: ustawa z dnia 07.04.1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawa z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz ustawa z dnia 25.06.2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r., nr 127, poz. 857 ze zm.).

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej odwołuje się do statutu Polisportive Giovanili Salesiane Internationale (PGS-I) zatwierdzonego przez Ministra Sprawiedliwości Belgii z siedzibą w Brukseli (Moniteur Belge z 21.06.2002,

No. 21894, pp. 11833-11835).

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej realizuje swe cele we współdziałaniu z Towarzystwem Salezjańskim i Zgromadzeniem Córek Maryi Wspomożycielki.

 

ART. 1.

Postanowienia ogólne

1.1.

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej SALOS RP, jest związkiem stowarzyszeń i osób prawnych.

1.2.

Terenem działania SALOS RP jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

1.3.

SALOS RP jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, powołanym do prowadzenia działalności o celach niezarobkowych.

1.4.

SALOS RP jest stowarzyszeniem autonomicznym, samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne oraz akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

1.5.

Do oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch osób spośród: prezesa SALOS RP, wiceprezesów SALOS RP, sekretarza generalnego SALOS RP i skarbnika SALOS RP.

1.6.

SALOS RP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

1.7.

Władze SALOS RP używają pieczęci okrągłej z napisem SALOS w środku i na obwodzie pieczęci – Salezjańska Organizacja Sportowa.

1.8.

Godłem SALOS RP jest gałązka w kolorze granatowym.

1.9.

Barwami SALOS RP są kolory: biały i granatowy.

1.10.

SALOS RP posiada własny sztandar.

1.11.

Flaga SALOS RP jest koloru białego z gałązką pośrodku flagi w kolorze granatowym.

ART. 2.

Cele i sposoby działalności

Cele i sposoby działania SALOS RP wynikają z duchowości salezjańskiej i systemu prewencyjnego księdza Jana Bosko, podejmują wyzwania Soboru Watykańskiego II, a szczególnie Konstytucji Pastoralnej – O Kościele w świecie współczesnym, Dekretu – O wychowaniu chrześcijańskim oraz Dekretu – O apostolstwie świeckich.

2.1.

Cele SALOS RP:

2.1.1.

Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, prawdy, dobra, piękna, sprawiedliwości, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni i fair play.

2.1.2.

Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.

2.1.3.

Integrowanie grup, środowisk, ruchów – z pełnym zachowaniem ich tożsamości – na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

2.1.4.

Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych dziedzin sprzyjających rozwojowi osobowości młodych.

2.1.5.

Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania.

2.1.6.

Organizowanie obozów, rajdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno-wychowawczych oraz kursów i szkoleń.

2.1.7.

Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne.

2.1.8.

Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.

2.1.9.

Prowadzenie działalności sportowo-wychowawczej wśród osób niepełnosprawnych.

2.1.10.

Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych.

2.1.11.

Reprezentowanie członków SALOS RP wobec administracji rządowej i samorządowej, związków sportowych, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji formalnych w kraju i za granicą.

2.1.12.

Inspirowanie, koordynowanie, wspieranie, zlecanie zadań celowych członkom SALOS RP i innym podmiotom realizującym cele statutowe SALOS RP.

2.1.13.

Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, upowszechnianie jej wyników poprzez publikacje i wydawnictwa, organizowanie odczytów, prelekcji, kursów, kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów.

2.1.14.

Nieodpłatne realizowanie zadań publicznych w zakresie:

2.1.14.1.

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2.1.14.2.

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2.1.14.3.

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.1.14.4.

Działalności charytatywnej.

2.1.14.5.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2.1.14.6.

Ochrony i promocji zdrowia.

2.1.14.7.

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.1.14.8.

Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2.1.14.9.

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

2.1.14.10.

Wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.1.14.11.

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2.1.14.12.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2.1.14.13.

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2.1.14.14.

Turystyki i krajoznawstwa.

2.1.14.15.

Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

2.1.14.16.

Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2.1.14.17.

Promocji i organizacji wolontariatu.

2.1.14.18.

Pomocy Polonii i Polakom za granicą.

2.1.14.19.

Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

2.1.14.20.

Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2.1.14.21.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2.1.15.

Odpłatne realizowanie zadań publicznych w zakresie:

2.1.15.1.

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2.1.15.2.

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2.1.15.3.

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.1.15.4.

Działalności charytatywnej.

2.1.15.5.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2.1.15.6.

Ochrony i promocji zdrowia.

2.1.15.7.

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.1.15.8.

Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2.1.15.9.

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

2.1.15.10.

Wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.1.15.11.

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2.1.15.12.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2.1.15.13.

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2.1.15.14.

Turystyki i krajoznawstwa.

2.1.15.15.

Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

2.1.15.16.

Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2.1.15.17.

Promocji i organizacji wolontariatu.

2.1.15.18.

Pomocy Polonii i Polakom za granicą.

2.1.15.19.

Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

2.1.15.20.

Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2.1.15.21.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2.2.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery działalności pożytku publicznego.

2.3.

SALOS RP prowadzi działalność statutową poprzez organy wykonawcze SALOS RP, członków zwyczajnych SALOS RP oraz inne stowarzyszenia i instytucje.

2.4.

Dla uzyskania środków finansowych, koniecznych dla realizacji celów statutowych, SALOS RP może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza na działalność pożytku publicznego.

ART. 3.

Członkostwo, prawa i obowiązki członków

3.1.

Członkostwo w SALOS RP jest stałe, a o przyjęciu lub wykluczeniu decyduje uchwała Zarządu SALOS RP. Nabywanie członkostwa SALOS RP następuje na podstawie wniosku złożonego przez stowarzyszenie prowadzące działalność w zakresie salezjańskiego sportu wychowawczego. Od negatywnej decyzji Zarządu SALOS RP przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Walnego Zebrania Członków SALOS RP.

3.2.

Członkostwo SALOS RP wygasa na skutek:

3.2.1.

Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie przez członka.

3.2.2.

Skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok.

3.2.3.

Wykluczenia członka za działalność na szkodę SALOS RP lub za nieprzestrzeganie postanowień statutu SALOS RP, w drodze uchwały Zarządu SALOS RP, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

3.2.4.

Rozwiązania się bądź zaniechania przez członka działalności w salezjańskim sporcie wychowawczym.

3.2.5.

Od decyzji Zarządu SALOS RP w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka, przysługuje mu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków SALOS RP.

3.2.6.

Wykluczenie członka z SALOS RP jest równoznaczne z odebraniem prawa do używania nazwy stowarzyszenia – Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS, a w szczególnych przypadkach z wystąpieniem Zarządu SALOS RP do odnośnego organu rejestracyjnego z wnioskiem o delegalizację stowarzyszenia.

3.3.

Członkowie SALOS RP dzielą się na:

3.3.1.

Członków zwyczajnych.

3.3.2.

Członków honorowych.

3.3.3.

Członków wspierających.

3.4.

Członkowie zwyczajni SALOS RP:

3.4.1.

Członkami zwyczajnymi SALOS RP mogą być stowarzyszenia lokalne i inspektorialne SALOS oraz inne chrześcijańskie stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną oraz akceptujące cele i postanowienia statutu SALOS RP.

3.4.2.

Stowarzyszenia lokalne i inspektorialne SALOS oraz inne stowarzyszenia będące członkami zwyczajnymi SALOS RP są reprezentowane podczas Walnego Zebrania Członków SALOS RP z głosem stanowiącym.

3.4.3.

Członkostwo zwyczajne uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu SALOS RP.

3.4.4.

Członkostwo zwyczajne jest stałe, a członkowie władz SALOS RP są wybierani na czteroletnią kadencję.

3.4.5.

Listę kandydatów na członków zwyczajnych SALOS RP, na podstawie złożonych wniosków, ustala Zarząd SALOS RP.

3.5.

Członkowie honorowi SALOS RP:

3.5.1.

Członkiem honorowym SALOS RP może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju salezjańskiego sportu wychowawczego.

3.5.2.

O nadaniu członkostwa honorowego SALOS RP decyduje Walne Zebrania Członków SALOS RP.

3.5.3.

Członkowie honorowi SALOS RP mają prawo brania udziału w Walnym Zebraniu Członków SALOS RP z głosem doradczym oraz posiadają bierne prawo wyborcze.

3.6.

Członkowie wspierający SALOS RP:

3.6.1.

Członkiem wspierającym SALOS RP może zostać osoba prawna, działająca zgodnie z ideą salezjańskiego sportu wychowawczego oraz celami SALOS RP, która przyczynia się do rozwoju stowarzyszenia.

3.6.2.

Członkowie wspierający SALOS RP mają prawo być reprezentowanymi podczas Walnego Zebrania Członków SALOS RP przez swojego przedstawiciela z głosem doradczym i posiadającego bierne prawo wyborcze.

3.7.

Nowo przyjęci członkowie zwyczajni SALOS RP wpłacają wpisowe, zaś członkowie zwyczajni SALOS RP i członkowie wspierający SALOS RP wnoszą z góry, do dnia 1 maja roczną opłatę członkowską w wysokości ustanowionej przez Zarząd SALOS RP. Członkowie honorowi SALOS RP mogą opłacać roczną składkę członkowską według własnego uznania.

ART. 4.

Organy władzy SALOS RP

4.1.

Organami władzy SALOS RP są: Walne Zebranie Członków SALOS RP, Zarząd SALOS RP i Komisja Rewizyjna SALOS RP.

4.2.

Członkiem Zarządu SALOS RP oraz członkiem Komisji Rewizyjnej SALOS RP nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.3.

Kadencja organów władzy SALOS RP trwa cztery lata, a działalność opiera się

na przyjętych przez siebie regulaminach.

4.4.

Jeżeli postanowienia statutu SALOS RP nie stanowią inaczej, uchwały władz SALOS RP zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4.5.

W toku kadencji Zarząd SALOS RP i Komisja Rewizyjna SALOS RP mogą zawiesić swoich członków, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków lub swoim postępowaniem naruszyli dobre imię SALOS RP, na okres do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków SALOS RP, które podejmie stosowną uchwałę.

4.6.

W toku kadencji Zarząd SALOS RP i Komisja Rewizyjna SALOS RP mogą kooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub przestali reprezentować członków zwyczajnych SALOS RP z tym, że liczba kooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danego organu pochodzącego z wyboru. W miejsce osób ustępujących lub nie będących już przedstawicielami członków zwyczajnych SALOS, mogą być dokooptowane osoby z listy osób nie wybranych do władz SALOS RP przez Walne Zebranie Członków SALOS RP. Kooptowanie przedstawicieli stowarzyszeń inspektorialnych SALOS odbywa się na podstawie wskazania przez zarząd inspektorialny SALOS kandydata na członka Zarządu SALOS RP. Uchwałę w sprawie kooptacji podejmują odpowiednio Zarząd SALOS RP i Komisja Rewizyjna SALOS RP.

4.7.

W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez prezesa SALOS RP, Zarząd SALOS RP powierza na mocy uchwały pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu SALOS RP na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków SALOS RP.

4.8.

Uchwały, o których mowa w art. 4.4-4.6 zapadają większością 2/3 głosów przy

obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

4.9.

Od uchwał, o których mowa w art. 4.4-4.6 przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków SALOS RP w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.

4.10.

Organy władzy mogą powoływać organy wykonawcze, w tym komisje i zespoły problemowe.

4.11.

Biuro SALOS RP zapewnia obsługę administracyjną organów władzy SALOS RP.

ART. 5.

Walne Zebranie Członków SALOS RP

5.1.

Walne Zebranie Członków SALOS RP jest najwyższą władzą SALOS RP.

5.2.

W Walnym Zebraniu Członków SALOS RP biorą udział:

5.2.1.

Z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych SALOS RP.

5.2.2.

Z głosem doradczym – członkowie honorowi SALOS RP, przedstawiciele członków wspierających SALOS RP, członkowie ustępującego Zarządu SALOS RP i ustępującej Komisji Rewizyjnej SALOS RP oraz zaproszone osoby.

5.3.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków SALOS RP zwoływane jest przez Zarząd SALOS RP jeden raz na cztery lata.

5.4.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SALOS RP zwoływane jest przez Zarząd SALOS RP:

5.4.1.

Z własnej inicjatywy.

5.4.2.

Na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych SALOS RP.

5.4.3.

Na żądanie Komisji Rewizyjnej SALOS RP.

5.5.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SALOS RP jest zwoływane przez Zarząd SALOS RP w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

5.6.

Walne Zebranie Członków SALOS RP wybiera władze SALOS RP w następujący sposób:

5.6.1.

Na podstawie wniosków zgłoszonych przez członków zwyczajnych SALOS RP oraz ustępujące władze SALOS RP na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków SALOS RP, wybiera się prezesa SALOS RP.

5.6.2.

Na podstawie wniosków zgłoszonych przez stowarzyszenia inspektorialne SALOS na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków SALOS RP, wybiera się po jednym delegacie (4 księży i 1 siostrę) z tych stowarzyszeń, jako członków Zarządu SALOS RP.

5.6.3.

Pozostałych członków Zarządu SALOS RP w liczbie 9 osób, wybiera się na podstawie wniosków zgłoszonych na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków SALOS RP przez członków zwyczajnych SALOS RP oraz ustępujące władze SALOS RP.

5.6.4.

Na podstawie wniosków zgłoszonych przez członków zwyczajnych SALOS RP oraz ustępujące władze SALOS RP na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków SALOS RP, wybiera się Komisję Rewizyjną SALOS RP.

5.6.5.

Wybory do władz SALOS RP mają charakter tajny.

5.7.

Delegaci uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków SALOS RP mają czynne i bierne prawo wyborcze. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

ART. 6.

Zawiadomienie i regulamin Walnego Zebrania Członków SALOS RP

6.1.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków SALOS RP z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad winno być wysłane (drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną) do członków SALOS RP nie później niż na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków SALOS RP.

6.2.

Walne Zebranie Członków SALOS RP zwołane zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% uprawnionych delegatów.

6.3.

Obrady Walnego Zebrania Członków SALOS RP prowadzi się na podstawie porządku obrad i regulaminu obrad uchwalonego przez Walne Zebranie Członków SALOS RP.

ART. 7.

Kompetencje Walnego Zebrania Członków SALOS RP

7.1.

Podejmowanie uchwał o zmianach w statucie SALOS RP i rozwiązaniu się SALOS RP.

7.2.

Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań członków SALOS RP od decyzji Zarządu SALOS RP wykreślających i wykluczających ich z listy członków SALOS RP.

7.3.

Uchwalanie głównych kierunków działalności SALOS RP oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu SALOS RP i Komisji Rewizyjnej SALOS RP.

7.4.

Uchwalanie polityki finansowej na okres czteroletniej kadencji.

7.5.

Wybór w tajnym głosowaniu prezesa SALOS RP oraz członków Zarządu SALOS RP i członków Komisji Rewizyjnej SALOS RP.

7.6.

Przyjęcie lub odrzucenie wniosku o absolutorium dla Zarządu SALOS RP.

7.7.

Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu SALOS RP, Komisji Rewizyjnej SALOS RP oraz członków SALOS RP.

7.8.

Nadawanie godności członka honorowego SALOS RP.

ART. 8.

Zarząd SALOS RP

8.1.

Zarząd SALOS RP liczy nie więcej niż 15 członków.

8.2.

W skład Zarządu SALOS RP wchodzą:

8.2.1.

Prezes SALOS RP wybrany w odrębnym głosowaniu.

8.2.2.

Członkowie wybrani na wniosek stowarzyszeń inspektorialnych SALOS w liczbie 5 osób.

8.2.3.

Członkowie wybrani imiennie w liczbie 9 osób, zgłoszeni przez członków zwyczajnych SALOS RP oraz ustępujące władze SALOS RP.

8.3.

Członkowie Zarządu SALOS RP pracują honorowo (bez wynagrodzenia). Członkowie Zarządu SALOS RP mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie innego stosunku prawnego, a mianowicie umowy o pracę lub umowy zlecenia/o dzieło.

8.4.

Posiedzenia Zarządu SALOS RP odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na pół roku, a uchwały Zarządu SALOS RP zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

ART. 9.

Kompetencje Zarządu SALOS RP

9.1.

Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków SALOS RP.

9.2.

Reprezentowanie SALOS RP i działanie w jego imieniu.

9.3.

Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa SALOS RP.

9.4.

Prowadzenie kontroli działalności członków zwyczajnych SALOS RP.

9.5.

Występowanie z wnioskiem do członków zwyczajnych SALOS RP o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków.

9.6.

Uchwalanie okresowych programów działalności i przyjmowanie sprawozdań, uchwalanie rocznego budżetu i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania.

9.7.

Powoływanie, nadzorowanie oraz odwoływanie wykonawczych organów SALOS RP.

9.8.

Podejmowanie uchwał o miejscu, terminie i programie ogólnopolskich igrzysk młodzieży salezjańskiej, ogólnopolskich igrzysk młodzieży salezjańskiej w futsalu, ogólnopolskich rozgrywek salezjańskich animatorów sportowych, ogólnopolskich sympozjów naukowych.

9.9.

Podejmowanie uchwał o przygotowaniach, ustalaniu składu, zgłaszaniu i uczestnictwie reprezentacji SALOS RP w światowych igrzyskach młodzieży salezjańskiej.

9.10.

Powoływanie i odwoływanie wiceprezesów SALOS RP, sekretarza generalnego SALOS RP i skarbnika SALOS RP.

9.11.

Zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem SALOS RP.

9.12.

Podejmowanie decyzji z upoważnienia Walnego Zebrania Członków SALOS RP.

9.13.

Uchwalanie regulaminu działania Zarządu SALOS RP oraz organów wykonawczych SALOS RP.

9.14.

Desygnowanie członków Zarządu SALOS RP do władz krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i charakterze działania.

9.15.

Uchwalanie wpisowego i rocznych opłat członkowskich.

9.16.

Decydowanie o statusie i funkcjach Biura SALOS RP jako wewnętrznej jednostki administracyjnej.

ART. 10.

Komisja Rewizyjna SALOS RP

10.1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności SALOS RP.

10.2.

Skład Komisji Rewizyjnej SALOS RP.

10.2.1.

Komisja Rewizyjna SALOS RP składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków SALOS RP. Pracami kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego.

10.2.2.

W skład Komisji Rewizyjnej SALOS RP nie może wchodzić osoba:

10.2.2.1.

Będąca członkiem Zarządu SALOS RP.

10.2.2.2.

Pozostająca z członkiem Zarządu SALOS RP w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

10.2.2.3.

Zatrudniona w SALOS RP.

10.2.2.4.

Skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10.3.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej SALOS RP:

10.3.1.

Przeprowadzenie nie mniej niż jeden raz w roku kontroli działalności Zarządu SALOS RP i przedkładanie sprawozdań oraz wniosków Zarządowi SALOS RP.

10.3.2.

Składanie sprawozdań oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu SALOS RP podczas Walnego Zebrania Członków SALOS RP.

10.3.3.

Współdziałanie z Zarządem SALOS RP i Biurem SALOS RP oraz innymi wykonawczymi organami SALOS RP w sprawie egzekwowania działalności zgodnej ze statutem SALOS RP i regulaminami wewnętrznymi.

10.3.4.

Komisja Rewizyjna SALOS RP może prowadzić kontrolę działalności członków zwyczajnych SALOS RP.

10.4.

Komisja Rewizyjna SALOS RP działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

10.5.

Członkowie Komisji Rewizyjnej SALOS RP mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

ART. 11.

Majątek i fundusze SALOS RP oraz administrowanie finansami SALOS RP

11.1.

Majątek SALOS RP stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. Fundusze SALOS RP tworzone są ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów oraz własnej działalności gospodarczej.

11.2.

Przekazywanie majątku lub jego wykorzystanie nie może odbywać się na rzecz członka SALOS RP, członka organów SALOS RP lub pracownika, a także ich osób bliskich – na zasadach innych niż wobec osób trzecich.

11.3.

SALOS RP nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym – osobom, o których mowa w art. 11.2.

11.4.

SALOS RP nie dokonuje zakupu towarów i usług na zasadach szczególnych – od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w art. 11.2 lub po cenach wyższych niż rynkowe.

11.5.

Do osób bliskich, o których mowa w art. 11.2 zalicza się:

11.5.1.

Współmałżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

11.5.2.

Krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia.

11.5.3.

Powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia.

11.5.4.

Osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

11.6.

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób spośród: prezesa SALOS RP, wiceprezesów SALOS RP, sekretarza generalnego SALOS RP i skarbnika SALOS RP.

ART. 12.

Zmiana statutu SALOS RP

Zmiana Statutu SALOS RP może być dokonana przez Walne Zebranie Członków SALOS RP i musi być powzięta większością co najmniej 2/3 głosów delegatów w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

ART. 13.

Rozwiązanie się SALOS RP

13.1.

Rozwiązanie się SALOS RP może nastąpić na podstawie uprzedniego pisemnego wniosku co najmniej połowy członków zwyczajnych SALOS RP. Uchwałę w sprawie rozwiązania się SALOS RP podejmuje Walne Zebranie Członków SALOS RP większością co najmniej 2/3 głosów delegatów w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.

13.2.

Ostatnie Walne Zebranie Członków SALOS RP podejmuje uchwałę o trybie likwidacji i przeznaczeniu majątku i aktywów SALOS RP.

ART. 14.

Postanowienia końcowe

14.1.

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków SALOS RP i Zarządowi SALOS RP.

14.2.

Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów wewnątrz organizacyjnych przysługuje Zarządowi SALOS RP.

14.3.

Uchwały Walnego Zebrania Członków SALOS RP zmieniające interpretację Zarządu SALOS RP nie działają wstecz.

Wychowanie jest sprawą serca.  (św. Jan Bosko)