Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie

W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie oraz spotkaniu wigilijno-świątecznym, które odbędą się dnia 11 grudnia 2021 roku (sobota) w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00.

Termin „interakcja” należy do podstawowych pojęć teoretycznych nauk społecznych, a przede wszystkim socjologii. Interakcyjny model społeczeństwa pojawił się w niemieckiej socjologii humanistycznej na przełomie XIX i XX wieku za sprawą Ferdinanda Tönniesa, Georga Simmla i Maxa Webera, którzy zakwestionowali dotychczasową, pozytywistyczną wizję społeczeństwa (Comte, Marks, Spencer), jednocześnie uznając oddziaływania wzajemne (interakcje) za podstawowy składnik życia społecznego. W socjologii współczesnej występują różne odmiany interakcyjnego modelu społeczeństwa. Talcott Parsons w swej koncepcji interakcji główną rolę przypisuje systemowi, Herbert Blumer interakcjonizmowi symbolicznemu, natomiast Margaret Archer, Amitai Etzioni czy Piotr Sztompka Giddensowskiej teorii strukturacji.

Inną grupę koncepcji stanowią te, które zakładają racjonalność podmiotów działających. Za reprezentantów takiego podejścia można uznać przedstawicieli koncepcji wymiany społecznej, a mianowicie George’a Homansa i Petera Blaua, którzy oparli swe analizy na teorii gier, teorii decyzji i teorii racjonalnego wyboru. Warto też zwrócić uwagę na specyficzne rozumienie interakcji przez Jürgena Habermasa, który uznaje je za działania komunikacyjne dokonywane za pomocą symboli.

Analizą interakcji społecznych zajmuje się wielu badaczy reprezentujących różne orientacje teoretyczne. Wymienić tutaj można etnometodologię, fenomenologię, interakcjonizm symboliczny, ale także rozbudowaną teorię interakcji Ervinga Goffmana.

         Interakcje uznajemy za jedno z ważniejszych, kluczowych, a może i niezbędnych pojęć do opisania, wyjaśnienia oraz zrozumienia zjawisk i procesów występujących w tym fragmencie życia społecznego i jego kultury, jakim jest kultura fizyczna, z jej takimi instytucjonalnymi segmentami, jak: wychowanie fizyczne, rekreacja ruchowa, sport, rehabilitacja ruchowa i turystyka.

         Celem Sympozjum jest monograficzne i wielodyscyplinarne ukazanie kultury fizycznej z perspektywy interakcji społecznych, tj. z punktu takiego działania społecznego, które wynika z orientowania się na innych aktorów kultury fizycznej i jest odpowiedzią na ich zachowania i działania. Innymi słowy, z punktu widzenia procesu wzajemnego oddziaływania, najczęściej w sytuacji bezpośredniego kontaktu.

         Dopełnieniem sympozjalnej refleksji będzie monografia pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Zuzanny Mazur zatytułowana Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie, na którą składa się 28 interesujących rozdziałów, przygotowanych przez przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, z różnych perspektyw dyscyplinarnych, teoretycznych i metodologicznych. Każdy z uczestników zostanie nią obdarowany.

 

                                                           Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

                                                                     prezes Zarządu SALOS RP

 

 

 

Program Sympozjum

 

09.00

Msza św.

10.00

Otwarcie sympozjum

 

Prof. dr hab. Paweł Tomaszewski – Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Ks. dr Tadeusz Jarecki SDB – Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie

 

 

10.30

Część I

KULTURA FIZYCZNA W PERSPEKTYWIE FILOZOFII I PEDAGOGIKI

Przewodnictwo: prof. dr hab. Jerzy Nowocień, prof. dr hab. Michał Lenartowicz

 

 

10.30

Interakcjonizm sportowyrof. dr hab. Józef Lipiec - Uniwersytet Jagielloński 

10.50

Tracony sens uprawiającego naturę cielesną w epidemicznej izolacji

Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

11.10

Olimpizm w polskiej pedagogice społecznej

Doc. dr Krzysztof Zuchora - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

11.30

Przerwa

 

 

11.40

Część II

SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE ASPEKTY KULTURY FIZYCZNEJ

Przewodnictwo: prof. dr hab. Tadeusz Maszczak, prof. dr hab. Marianna Barlak

 

 

11.40

Interakcyjny model działania w sytuacji sportowej

Prof. dr hab. Jacek Gracz - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu  

12.00

Overtourism a interakcja w lefeberowskiej perspektywie

Dr Mateusz Rozmiarek - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu  

12.20

Interakcyjny model rozstrzygania sporów sportowych w drodze arbitrażu

Prof. dr hab. Andrzej Wach - Uniwersytet Warszawski

12.40

Przerwa

 

 

12.50

Część III

SPOTKANIE WIGILIJNO-ŚWIĄTECZNE

Przewodnictwo: ks. Edward Pleń SDB – Krajowy Duszpasterz Sportowców

Ewangelia o Narodzeniu i poświęcenie opłatków 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe

Ks. dr Tadeusz Jarecki SDB – Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński – Prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP

 

Zakończenie spotkania

« powrót